+ Dự án 2: “nâng cao năng lực cho người khuyết tật”

Thông tin về dự án: Tên dự án: Nâng cao năng lực cho người khuyết tật Đối tượng thụ hưởng: Người khuyết tật Mục tiêu: + Nâng cao khả năng hòa nhập với xã hội cho người khuyết tật + Nâng cao năng lực: nhận thức, nghề… cho người khuyết tật. Trong chương trình “hoa…