Thông tin về dự án:
1. Tên dự án: Nâng cao năng lực cho người khuyết tật
2. Đối tượng thụ hưởng: Người khuyết tật
3. Mục tiêu:
+ Nâng cao khả năng hòa nhập với xã hội cho người khuyết tật
+ Nâng cao năng lực: nhận thức, nghề… cho người khuyết tật.
Trong chương trình “hoa xương rồng – lần 4”: chương trình tết thiếu nhi giành cho trẻ em khuyết tật. DOP đã thử nghiệm một số nội dung của dự án.
Hiện nay, DOP tiếp tục nghiên cứu và xây dựng phương án thực sự hiệu quả.
Dự kiến dự án sẽ chính thức được tiến hành thực hiện vào giữa năm 2018