• Làm đúng, làm thật, làm sâu.
  • Cơ sở lý luận: Hệ thống lý luận, phương pháp chuyên nghành CTXH.
  • Chú trọng nghiên cứu, đánh giá tác động xã hội sau từng chương trình, dự án.