DOP hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.
Toàn bộ lợi nhuận thu được từ các hoạt động gây quỹ, kinh doanh được sử dụng để tổ chức thực hiện các hoạt động, dự án vì cộng đồng theo đúng sứ mệnh mà DOP đã xác định.
DOP kết nối với các tổ chức phi lợi nhuận trong và ngoài nước trong quá trình hoạt động để tổ chức, thực hiện các hoạt động, dự án vì cộng đồng.