1. Chủ tịch: Anh Nguyễn Thái Ngọc Tuấn
  2. Phó chủ tịch: Anh Trần Hải Quân
  3. Phó chủ tịch: Bùi Vĩnh Hưng
  4. Thành viên hội đồng:
  • Anh Đặng Quang Phát
  • Anh Phạm Ngọc Sỹ
  • Chị Trần Thị Huyền Trang
  • Chị Trương Thị Thùy Trang
  • Anh Lê Hoàng Đạo
  • Chị Tăng Dương Thanh Thảo