DOP góp phần nâng cao năng lực cho người nghèo, người yếu thế - các đối tượng thụ hưởng từ các hoạt động, dự án DOP tổ thực hiện

Lan tỏa những giá trị sống đẹp; góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong hành vi, ý thức xã hội.