• Cộng đồng DOP

DOP kết nối, xây dựng cộng đồng DOP – những người dám sống và lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp đến toàn xã hội; dựa trên nền tảng những giá trị cốt lõi: ĐAM MÊ, CHÍNH TRỰC.

  • Tình nguyện viên DOP

Những người dám sống với đam mê, cùng chung lý tưởng. Thực sự là đội ngũ tâm huyết; chất lượng; cam kết cống hiến vì những thay đổi tích cực của cộng đồng người nghèo, người yếu thế và toàn xã hội.